×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
×
Informujemy, iż nowy adres strony Urzędu to: www.gminarejowiec.pl Obecna wersja strony nie będzie już uaktualniania. Zapraszamy do nowej wersji serwisu internetowego.
zmień rozmiar czcionki
 
 
 
 
Dzisiaj 28 luty 2021, Imieniny obchodzą: Makary, Prokop, Hilary
 
Apel Państwowej Straży Pożarnej
Logo_PSP

APEL

W bieżącym roku (do dnia 17 sierpnia) na terenie powiatu chełmskiego powstały 63 pożary na polach uprawnych podczas zbioru płodów rolnych i 402 pożary traw na nieużytkach. Łącznie w rolnictwie odnotowano 491 pożarów. Powstało także 14 pożarów lasu. Komenda Miejska w Chełmie odnotowała łącznie 752 pożary. Tak dużej ilości pożarów na terenie powiatu chełmskiego nigdy dotychczas nie notowano. Najczęściej przyczyną tych pożarów była nieostrożność osób przy posługiwaniu się ogniem otwartym. Jednym słowem przyczyną tych zdarzeń była ludzka niefrasobliwość i bezmyślność. Pożary suchych traw oraz ściernisk i słomy po kombajnie częstokroć rozprzestrzeniały się na zboże „na pniu", inne uprawy, a także na obszary leśne i obiekty budowlane.

Dalszym przejawem niefrasobliwości i braku zapobiegliwości jest lokalizowanie stert i stogów w bezpośrednim sąsiedztwie lasów, dróg publicznych i zabudowań. Tak duża liczba pożarów generuje potężne straty w gospodarce rolnej i leśnej, a także duże koszty prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych. Należy pamiętać, że koszty tych akcji pokrywane są z budżetu państwa i budżetów poszczególnych gmin, czyli są to koszty ponoszone tak naprawdę przez nas wszystkich.

Dla dobra ogółu społeczeństwa powiatu wszyscy chełmscy strażacy apelują o zachowanie rozsądku i rozważne używanie ognia otwartego.

W celu zmniejszenia ilości pożarów, które częstokroć prowadzą do tragedii ludzkich a czasem nawet utraty dorobku całego życia przypominamy kilka podstawowych zasad:

1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego:

  • rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;
  • składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m - od granicy" działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;
 2.   W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do  100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:
  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

3.   Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

  • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
  • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

4.   Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.

 
5.   Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.

 
6.   Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza
powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.

 
7.   Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

a)  od budynków wykonanych z materiałów:

palnych - 30 m,

niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;

b) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;

c) od dróg wewnętrznych i od granicy działki -10 m;

d) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;

 e) od lasów i terenów zalesionych -100 m;

 f) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

8. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

 9. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

10.  Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na połach jest zabronione. Nieprzestrzeganie powyższych zasad zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł. W przypadku jeżeli dojdzie do spowodowania pożaru przewidziana jest w Kodeksie Karnym kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 a jeżeli następstwem pożaru jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
 

bipdlainwestorow gminny_portal_mapowy_03  sip   wylaczenia_pradu 

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Rejowiec wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Rejowiec (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy).  

Więcej o polityce plików cookies tutaj.