zmień rozmiar czcionki
 
 
 
 
Dzisiaj 19 listopad 2018, Imieniny obchodzą: Elżbieta, Seweryn, Paweł
 
Lokalne Grupy Działania
13 marca 2018 r.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w LGD PROMENADA S 12

Do 23 marca br. można składać wnioski o dofinansowanie na rozwój i podjęcie działalności gospodarczej. O pomoc mogą ubiegać się mieszkańcy i przedsiębiorcy z obszaru LGD PROMENADA S 12 tj. z gmin: Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i miasta Rejowiec Fabryczny. Wysokość dofinansowania wynosi 60 tysięcy w przypadku projektów polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa i do 200 tys. na rozwój istniejących przedsiębiorstw. Warunkiem uzyskania wsparcia jest zgodność przedkładanych projektów z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 oraz zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru. Szczegóły dotyczące zasad i warunków ubiegania się o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej www.promenadas12.pl. Przed złożeniem wniosku można skorzystać z indywidualnych konsultacji i bezpłatnego doradztwa w biurze LGD po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania. Z usług doradczych można skorzystać do dnia 22 marca włącznie.


26 września 2016r.

Spotkania informacyjno – szkoleniowe w gminach członkowskich LGD.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 rozpoczęło wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Budżet strategii wynosi 5,7 mln. złotych, pieniądze te zostaną rozdysponowane w konkursach, które LGD będzie ogłaszała cyklicznie do 2019 roku. O dofinansowanie w ramach realizacji LSR będą mogły ubiegać się samorządy gmin stowarzyszonych, organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą. Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy, Lokalna Strategia Rozwoju, oraz harmonogram naborów wniosków udostępniono na stronie www.promenadas12.pl w zakładce strefa beneficjenta. Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej. Na konsultacje można umówić się telefoniczne pod numerem: 82/5663 474.

Najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy odbędzie się w terminie  od 21 października do

18 listopada 2016 r. i będzie obejmował następujące typy projektów:

 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • rozwijanie działalności gospodarczej,

W związku z powyższym, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru LGD na spotkania informacyjno-szkoleniowe  organizowane gminach członkowskich.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO – SZKOLENIOWYCH.

GMINA

MIEJSCE

TERMIN

GODZINA

Rejowiec Fabryczny

Miejski Ośrodek Kultury DWOREK

ul. Lubelska 24A Rejowiec Fabryczny

3 października 2016 r.

10.00

Siedliszcze

Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15A  sala posiedzeń

4 października 2016 r.

10.00

Rejowiec

Gminny Ośrodek Kultury  w Rejowcu  ul. Fabryczna 13

5 października 2016 r.

10.00

Sawin

Urząd Gminy Sawin  ul. Chutecka 12  sala posiedzeń

6 października 2016 r.

10.00

Chełm

Urząd Gminy Chełm  ul. Gminna 18  Pokrówka  sala posiedzeń

7 października 2016 r.

10.00

Zakres tematyczny spotkań:

1.      Ogólne zasady przyznania i wypłaty pomocy.

2.      Lokalne kryteria wyboru operacji.

3.      Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy.

4.      Zasady sporządzania biznesplanu.

Spotkania informacyjno – szkoleniowe mają charakter otwarty i bezpłatny.

Z uwagi na kwestie organizacyjne prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału co najmniej

1 dzień przed spotkaniem ( tel.nr 82/ 5663 474).


26 sierpnia 2015r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 przystępuje do prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022.

Nowy dokument będzie tworzony w sposób partycypacyjny, to znaczy z udziałem wszystkich zainteresowanych grup społecznych, przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego.

ZAPRASZAMY członków LGD PROMENADA S 12, mieszkańców, organizacje, instytucje z terenu gminy Rejowiec do współpracy przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, organizowanych na terenie każdej z gmin obszaru LGD, które posłużą:

·         rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego,

·         analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń obszaru LGD,

·         wytyczeniu priorytetowych kierunków rozwoju obszaru,

·         nakreśleniu celów w nowej strategii.

Cykl spotkań konsultacyjnych rozpoczynamy w Rejowcu w dniu 3 września 2015. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli nabyć bezpłatnie najnowsze wydawnictwo promocyjne LGD – album „Promenada S 12. Wiele gmin, jedna droga”.

 

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA

Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8c,

3 września 2015  godzina 9.00

 


27 maja 2014 r.

 

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:


1. Odnowa i rozwój wsi – limit środków wynosi 144 699,00 zł
2. Małe projekty – limit środków wynosi 298 298,75 zł
3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit środków wynosi 310 871,84 zł

Szczegóły do pobrania tutaj


27 listopada 2013 r.

Notatka LGD

LGD proponują w RPO na lata 2014 – 2020 więcej pieniędzy na oddolne inicjatywy na Lubelszczyźnie

Lokalne Grupy Działania z Lubelszczyzny w ramach konsultacji społecznych zgłosiły swoje propozycje zmian do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zapisy w RPO rozstrzygną na jakie cele zagospodarowane zostaną fundusze pomocowe Unii Europejskiej w naszym regionie w następnym okresie programowania. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie Zarząd i Sejmik Województwa Lubelskiego.

W zgłoszonych propozycjach Lokalne Grupy Działania (LGD) chcą, żeby w tym dokumencie wpisana została nowa Oś Priorytetowa pod nazwą „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” a Oś Priorytetową – pn. „Włączenie społeczne” uzupełnić o nowy priorytet pn. „Lokalne strategie rozwoju kierowane przez społeczność lokalną”.

Konsekwencją wprowadzenia tych zmian byłoby wydzielenie z budżetu RPO, stanowiącego około 2 mld euro, osobnych środków finansowych, które byłyby zagospodarowane na zadania ustalone przez społeczności lokalne w lokalnych strategiach rozwoju na lata 2014 – 2020.

LGD proponują, aby w RPO poprzez podejście oddolne (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność), realizować także zadania, które poprawiłyby dostępność do miejsc i obiektów o szczególnym lokalnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających integracji i nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Do takich zadań mogłyby należeć np.: (1) budowa chodników, oświetlenia drogowego, wiat przystankowych, przejść dla pieszych; (2) budowa nowych i przebudowa istniejących dróg lokalnych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów; (3) budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury turystycznej zintegrowanej z układem komunikacyjnym (np. ścieżki rowerowe, wiaty odpoczynkowe, trasy turystyczne).

Ponadto w celu zwiększenia aktywności społeczności lokalnych oraz wzmocnienia rozwoju lokalnego sprzyjającego włączeniu społecznemu LGD proponują, aby w RPO uwzględnić m.in.:

(a) projekty polegające na animowaniu i wsparciu inicjatyw lokalnych związanych z funkcjonowaniem świetlic i obiektów pełniących ich funkcje, o charakterze integracyjnym, edukacyjnym (szkolenia, warsztaty, pokazy, wydarzenia kulturalne);

(b) działania edukacyjne ukierunkowane na nabywanie wiedzy i nowych umiejętności, będące podstawą do rozpoczęcia działalności stanowiącej alternatywne źródło dochodów gospodarstw domowych;

(c) wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

(d) działania związane z kształtowaniem postaw społecznych sprzyjających ochronie przyrody, w tym różnorodności biologicznej, ochronie krajobrazu, a także zachowań proekologicznych;

(e) projekty w obszarze współpracy międzynarodowej, polegające na nawiązywaniu i wspieraniu kontaktów opartych na rozwoju lokalnym i inicjatywach społecznych (inne niż projekty współpracy LGD-LGD).


21 listopada 2013 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że w dniach 13 grudnia -10 stycznia odbędzie się kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących działań:

 1. Małe projekty – limit środków 579 104,49 zł
 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit środków 676 862,26 zł
 3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit środków 301 104,50 zł

Zgłoszone projekty muszą być zgodne z tematyką naboru tj.:

 • budowa/modernizacja obiektów pełniących ważne funkcje społeczne
 • budowa/przebudowa, remont, doposażenie obiektów sportowych lub rekreacyjnych
 • organizacja imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym
 • wprowadzenie nowych, udoskonalonych produktów lub usług przez mikroprzedsiębiorców lub osób wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą
 • wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w tym komunikacyjnych i informacyjnych w nowopowstałej pozarolniczej działalności , nowopowstałych lub zmodernizowanych podmiotach gospodarczych
 • zagospodarowanie zbiorników wodnych w celach rekreacyjnych
 • doposażenie zespołów ludowych
 • organizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych związanych z kształtowaniem świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz świadomości z zakresu OZE
 • organizacja innowacyjnych przedsięwzięć kulturalnych w tym szkoleń i warsztatów integrujących różne grupy społeczne

Więcej informacji udzielą pracownicy biura LGD pod nr tel. 82 5663 474


3 czerwca 2013 r.
Nabór wniosków w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:
1. Odnowa i rozwój wsi
2. Małe projekty
3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Szczegółowe informacje do pobrania tutaj

10 kwietnia 2013 r.
Zaproszenie na warsztaty rękodzielnicze pn. „TRZY POMYSŁY NA DOMOWY BIZNES”
Warsztaty odbywać się będą w terminie od 18 kwietnia do 21 maja 2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury „DWOREK” w Rejowcu Fabrycznym.
Więcej informacji, formularz oraz regulamin na stronie http://www.promenadas12.pl/
Serdecznie zapraszamy

6 lutego 2013 r.

Nabór na wolne stanowisko pracy

Lokalna Grupa Działania Promenada S12 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze LGD.
Szczegóły do pobrania tutaj


Archiwum:
Samorzad Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalna Grupe Działania PROMENADA S 12 w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji , które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw (limit srodków – 363 327,00 zł)
Szczegóły do pobrania tutaj

Zapraszamy na konsultacje w sprawie aktualizacji

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PROMENADA S12

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubelskiego konkursu na dodatkowe środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd Stowarzyszenia LGD Promenada S 12 zwraca się z prośbą o udział w konsultacjach w celu dokonania aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Promenada S 12.

Z dotychczasowych doświadczeń i analiz oraz wymogów konkursowych wynika, iż aktualizacji wymagają cele, przedsięwzięcia i wskaźniki wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz analiza SWOT.

Członków LGD Promenada S12 oraz przedstawicieli społeczności lokalnej - wszystkie osoby zainteresowane późniejszym aplikowaniem o środki na dofinansowanie działań w ramach LGD prosimy o przybycie na spotkanie w sprawie konsultacji dotyczących aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

13.07.2012, godz.10.00 – piątek – Gmina Sawin (UG sala konferencyjna)

17.07.2012, godz. 10.00 – wtorek – Gmina Chełm (UG), godz. 13.00 Miasto Rejowiec Fabryczny, Gmina Rejowiec Fabryczny (MOK DWOREK)

19.07.2012, godz. 10.00 – czwartek – Gmina Siedliszcze (UG),

godz. 13.00 Gmina Rejowiec (Biblioteka)

Od jakości przeprowadzonych konsultacji będzie zależała ocena i powodzenie naszego wniosku w ogłoszonym konkursie.

Serdecznie zapraszamy


 • LGD Promenada S12 zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. "Sporządzanie wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Szkolenie odbędzie się w dniach 10-30 kwietnia 2012r. Szczegóły do pobrania tutaj


 

bipdlainwestorow gminny_portal_mapowy_03  sip   wylaczenia_pradu

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Rejowiec wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Rejowiec (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy).  

Więcej o polityce plików cookies tutaj.